Algemene voorwaarden Hola Chica onder de commerciële naam Hola Comfort, verder in dit document Hola Comfort genoemd

 

Artikel 1

1.1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten (voelers en sensoren, ventilatoren, en producten ter verbetering van luchtkwaliteit) en diensten (opleiding, advies, monitoring, en levering/installatie van sensoren) uitgevoerd door Hola Comfort en op de tussen Hola Comfort en de klant gesloten overeenkomsten tenzij Hola Comfort uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking heeft aanvaard.

1.2. De algemene aankoopvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste kunnen Hola Comfort slechts binden wanneer Hola Comfort deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Het akkoord van Hola Comfort kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat Hola Comfort de overeenkomst aanvaard zou hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.

 

Artikel 2

2.1 Al de prijzen en aanbiedingen gelden onder de voorwaarde van geldigheid van de offerte, zodat zij Hola Comfort  in geen geval verbinden. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Hola Comfort slechts na schriftelijke bevestiging ervan of bij begin van uitvoering.

2.2 Hola Comfort biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de post of elektronisch. 

2.3 Bij het plaatsen van een bestelling bij Hola Comfort  dient de klant zichzelf te identificeren. Een elektronische bestelling, met klantidentificatie, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend inkooporder. Hola Comfort  kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Hola Comfort is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens m.b.t. de bestelling, ontvangen van de klant, de correcte gegevens zijn.

 

Artikel 3

De door Hola Comfort opgegeven prijzen en voorwaarden blijven in principe 30 dagen na offerte geldig, tenzij andersluidende bepaling. De prijzen kunnen evenwel steeds gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

Alle prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten en btw, tenzij  anders bepaald of schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4

Producten

4.1. De producten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

4.3. Voor elke bestelling van producten worden bijkomende verzend- en administratiekosten aangerekend afhankelijk van de totale waarde van de bestelling, tenzij anders opgegeven op de offerte en/of orderbevestiging.

4.4. De duurtijd van een abonnement gebonden product is telkens voor 1 jaar. Bij de aankoop van een abonnement gebonden product of dienst zal het abonnement worden verlengd na goedkeuring van de nieuwe termijn, behoudens schriftelijke opzegging  ten minste drie maanden vóór de vervaldag.

 

Artikel 5

Diensten

5.1. De diensten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

5.2. Voor projecten op maat wordt de klant, op basis van de gemaakte offerte, voor de aanvang van het project 50% van het totaal verschuldigd bedrag aangerekend. De overige 50% wordt aangerekend bij het afsluiten van het project.

 

Artikel 6

Opleidingen

6.1 De opleidingen zijn, rekening houdend met de geldende btw-regelgeving, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

6.2 De klant ontvangt onmiddellijk na de inschrijving een factuur. Een inschrijving is definitief en bindend na schriftelijke bevestiging ervan en na ontvangst van de betaling van de factuur.

 

Artikel 7

Betalingen en facturatie

7.1. Alle facturen zijn bij ontvangst betaalbaar, binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders bepaald. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald werd. Iedere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest middels aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden beschouwd.

7.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 1,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150 € als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.

7.3. In geval van niet-betaling van één van de facturen, van iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. Hola Comfort is bovendien in deze gevallen gerechtigd om alle bestaande orders en/of dienstprestaties (inbegrepen de opleidingen), zonder ingebrekestelling, op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de klant.

7.4. Bij laattijdige betaling die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en dit overeenkomstig art. 1254 B.W. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.

7.5. Uitstel van betaling kan door Hola Comfort uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

7.6. Niet betaalde facturen kunnen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur.

7.7. In geval van éénzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal deze een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding zal worden aangerekend wanneer de geleden schade groter is dan 30%.

7.8. De website biedt diverse betaalmogelijkheden. Tijdens de transactie behoudt Hola Comfort zich het recht voor sommige van deze betaalmethoden uit te sluiten.

7.9. Met het plaatsen van de bestelling op de site of iedere andere dienstverlening van Hola Comfort accepteert de klant de elektronische betaling en/of facturatie.

 

Artikel 8

8.1. Hola Comfort streeft na om de producten en online-diensten binnen de twee weken te leveren. Alle leveringstermijnen worden alleen ter informatie aan de klant meegedeeld zonder verbintenis of garantie van Hola Comfort. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk middels uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

Hola Comfort behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. 

8.2. Alle producten zijn leverbaar tot uitputting van de voorraad. Als producten opnieuw beschikbaar  worden, opnieuw worden geproduceerd of uitverkocht zijn, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

 

Artikel 9

9.1. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen,  diensten en producten gaat, rekening houdend met onze bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten, eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kosten, op de klant over. Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Hola Comfort, zelfs in geval van verkoop met “franco” levering. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

9.2. Indien de klant niet betaalt en voorts, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen, is Hola Comfort  onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het bepaalde in artikel 8.1. Op straffe van schadevergoeding zal de klant in voorgaande gevallen Hola Comfort bij aangetekend schrijven verwittigen. De klant verbindt zich er toe Hola Comfort in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen.

9.3. Hola Comfort is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.

 

Artikel 10

10.1. Hola Comfort behoudt zich het recht voor om, in geval van verlof, staking, oorlog, overstroming, brand, vorst, vervoermoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van Hola Comfort bemoeilijken of verhinderen, deze feiten te aanzien als gevallen van overmacht, welke Hola Comfort toestaan de op dat ogenblik in uitvoering zijnde contracten en bestellingen te verbreken of op te schorten.

10.2. De klant zal daarvan in kennis gesteld worden door eenvoudige betekening per aangetekende brief met vermelding van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. Inzake de opleidingen kunnen de deelnemers in dergelijke gevallen eenvoudig in kennis gesteld worden via telefoon, mail of brief. Hola Comfort zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

Artikel 11

In geval van niet-levering van goederen en/of diensten worden eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest noch andere vergoeding.

 

Artikel 12

Elke verhuring of uitlening, van door Hola Comfort uitgeleende, verhuurde of verkochte producten, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Hola Comfort. Die toestemming zal door Hola Comfort slechts verleend worden indien de klant kan aantonen dat die verhuring of uitlening gebeurde voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve of culturele activiteiten en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Onverminderd de andere rechten van Hola Comfort, is de klant bij gebreke aan dergelijke toestemming van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250 € per inbreuk verschuldigd.

 

Artikel 13

Behalve anders vermeld, dienen alle betalingen als volgt te geschieden:

per overschrijving op een bankrekening van de betrokken entiteit van Hola Comfort of elektronische betaling.

Artikel 14

14.1. Hola Comfort gebruikt de persoonlijke gegevens van klanten uitsluitend voor klantenbeheer, direct marketing en om hen op de hoogte te houden van producten, diensten en activiteiten van Hola Comfort. Onder geen beding worden deze gegevens meegedeeld aan derden.

14.2. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de klant, op eenvoudig verzoek, zijn gegevens inkijken en eventueel laten wijzigen.

 

Artikel 15

15.1. Het niet uitoefenen of niet eisen van een strikte toepassing van deze algemene voorwaarden ten aanzien van de medecontractant, houdt geen afstand in van het recht van Hola Comfort om zich later steeds op de strikte toepassing van de verkoopsvoorwaarden te beroepen.

15.2. Eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules.

Artikel 16

Voor al hetgeen in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is geregeld, zullen partijen zich dienen te gedragen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de terzake geldende rechtsbeginselen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de overeenkomst het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

Hola Comfort
Sneppestraat 2a
8860 Lendelede
+32 0484 944 704
hola@holacomfort.be
www.holacomfort.be

Ondernemingsnummer: 0760597487
BTW: BE0760.597.487 
Bank: Argenta
SWIFT/BIC: ARSPBE22
IBAN: BE29 9733 9515 1964

 

De website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze site aanvaard je het gebruik van cookies.